การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร และบริษัท เจ-บิ๊กส์ เทรดดิ้ง จำกัด ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งตะโก ชั้น 2

การคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2560 ณ บ้านคลองลาด หมู่ 13 ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร