โครงสร้างบุคลากร

นางพิบลรัตน เงินเลี่ยม

พัฒนาการอำเภอทุ่งตะโก

นางขวัญใจ วงศ์สุวัฒน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอนุฤกษ์ หลิมสุวรรณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวปัทมา ไชยชนะ

อาสาพัฒนา

(Visited 247 times, 1 visits today)