ประวัติความเป็นมา

อำเภอทุ่งตะโกตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด สภาพภูมิประเทศของอำเภอทุ่งตะโก มีทั้งที่ราบ พื้นที่เนินเขา และที่รายชายฝั่งทะเล โดยมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

อำเภอทุ่งตะโกแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 35 หมู่บ้าน

  • 1. ตำบลปากตะโก (Pak Tako) มี 5 หมู่บ้าน

อาณาเขตตำบล :

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลนาสักและตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี

ทิศใต้ ติดกับ ตำบลตะโกและตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก

ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก

ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก

  • 2. ตำบลทุ่งตะไคร (Thung Takhrai) มี 8 หมู่บ้าน

อาณาเขตตำบล :

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลนาสักและตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี

ทิศใต้ ติดกับ ตำบลตะโกและตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก

ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก

ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก

  • 3. ตำบลตะโก (Tako) มี 14 หมู่บ้าน

อาณาเขตตำบล :

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก

ทิศใต้ ติดกับ ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน

ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก

ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน และตำบลเขาข่าย อำเภอสวี

  • 4. ตำบลช่องไม้แก้ว (Chong Mai Kaeo) มี 8 หมู่บ้าน

อาณาเขตตำบล :

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก ตำบลนาสัก อำเภอสวี

ทิศใต้ ติดกับ ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก

ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก

ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลนาสัก อำเภอสวี

(Visited 1,412 times, 1 visits today)