สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งตะโก

จังหวัดชุมพร

นางพิบลรัตน เงินเลี่ยม

พัฒนาการอำเภออำเภอทุ่งตะโก

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน