ข่าวประชาสัมพันธ์

นางพิบลรัตน เงินเลี่ยม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออำเภอทุ่งตะโก

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน