โครงสร้างบุคลากร

นายชินโนรส บุญพิทักษ์

พัฒนาการอำเภอทุ่งสง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางปทุมทิพย์ ขุนเจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายยงยุทธ พลรัฐธนาสิทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางภัทรภร เกลี้ยงแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวลัดดาวัลย์ รัตนบุรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางประคองศรี พลรัฐธนาสิทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวจรูญรัตน์ ณ สุวรรณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางดรุณี สิทธิชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพิมพ์ลภัส  จริตงาม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(Visited 1,053 times, 1 visits today)