ประวัติความเป็นมา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง

เป็นส่วนราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๓ ถนนชัยชุมพล ตำบลปากแพรก  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่เขตพัฒนา จำนวน ๑๓ ตำบล ๑๒๔ หมู่บ้าน ๒๐ ชุมชน ได้แก่

1. ตำบลปากแพรก (เทศบาลเมืองทุ่งสง) จำนวน 20 ชุมชน

2. ตำบลชะมาย (เทศบาลตำบล) จำนวน  8  หมู่บ้าน

3. ตำบลหนองหงส์ (องค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน  14  หมู่บ้าน

4. ตำบลควนกรด (องค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน  13  หมู่บ้าน

5. ตำบลนาไม้ไผ่ (องค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน  14  หมู่บ้าน

6. ตำบลนาหลวงเสน (องค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 9 หมู่บ้าน

7. ตำบลเขาโร (องค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน  11  หมู่บ้าน

8. ตำบลกะปาง (เทศบาลตำบล) จำนวน  11  หมู่บ้าน

9. ตำบลที่วัง (เทศบาลตำบล) จำนวน  11  หมู่บ้าน

1๐. ตำบลน้ำตก (องค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน  6  หมู่บ้าน

11. ตำบลถ้ำใหญ่ (เทศบาลตำบล) จำนวน  10  หมู่บ้าน

12. ตำบลนาโพธิ์ (องค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน  5  หมู่บ้าน

13. ตำบลเขาขาว (องค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน  12  หมู่บ้าน

(Visited 3,293 times, 1 visits today)