อำเภอทุ่งสง : เดินหน้ารณรงค์“โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน”

 

วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.30 น.

(pencil) นายถิรนาท เอสะนาชาตัง นายอำเภอทุ่งสง มอบหมายให้ทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบ อำเภอทุ่งสง โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอทุ่งสง ผู้นำชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมรณรงค์และขับเคลื่อน”โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน” ณ หมู่ที่ 8 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง โดยมีการแนะนำขั้นตอนและวิธีการทำถังขยะเปียก และประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอำเภอกำหนด และเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ประสบความสำเร็จ เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะ คือ
1. แผนปฏิบัติการ 100 วัน (1 ต.ค. 2565-8 ม.ค. 2566) และ
2. แผนปฏิบัติการต่อเนื่อง ซึ่งมีเป้าหมายให้ทุกหมู่บ้าน ตำบล จัดทำถังขยะเปียกฯ ครบทุกครัวเรือน ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2565

(Visited 26 times, 1 visits today)