พช.ทุ่งสง สนับสนุนการตรวจสอบภาคสนามของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.00 น.

นายชินโนรส บุญพิทักษ์พัฒนาการอำเภอทุ่งสง มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์ลภัส จริตงาม พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลเขาโรและนางสาวลัดดาวัลย์ รัตนบุรี พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลนาไม้ไผ่ นำสังเกตการณ์ของเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทีมที่ 2 วันที่ 3 ในการตรวจสอบภาคสนามการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” สำหรับแปลง HLM และ CLM จำนวน 4 แปลง ดังนี้
1. แปลง นายพิเชษ ชูรอด แปลง CLM หมู่ที่ 9 ตำบลเขาโร
2. แปลง นายไพรัตน์ รักษ์พงศ์ แปลง HLM หมู่ที่ 9 ตำบลเขาโร
3. แปลง นายณรงค์ศักดิ์ รักษ์บ้าน แปลง CLM หมู่ที่ 12 ตำบลนาไม้ไผ่
4. แปลง นายชาญชัย ใหม่ละเอียด แปลง HLM หมู่ที่ 1 ตำบลนาไม้ไผ่

 

(Visited 9 times, 1 visits today)