สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสงเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.

นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสงพร้อมด้วยนางสาวจรูญรัตน์ ณ สุวรรณ พัฒนากรประจำตำบลนาโพธิ์ และ นางสาวจาริยา ฤทธิ์เนื่อง ช่าง อบต. นาโพธิ์ ลงพื้นที่เป้าหมาย แปลงนายมนตรี คชเวช หมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์ เพื่อร่วมกันวางแผนและออกแบบแปลนพื้นที่ของครัวเรือนเป้าหมาย ในการ
เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ“โคกหนอง นา”

(Visited 10 times, 1 visits today)