อำเภอทุ่งสงขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.

นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โดยมีประเด็นในการประชุม ดังนี้
1. การจัดทำฐานข้อมูลอาสาพัฒนาชุมชน
2. การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)
3. ภารกิจเน้นหนัก ปีงบประมาณ 2565
4. การจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 53 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
5. การพัฒนาศักยภาพ อช./ผู้นำ อช.
6. การสร้างเครือข่ายการทำงานของ อช./ผู้นำ อช.
7. การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
8. การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

(Visited 15 times, 1 visits today)