สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอทุ่งสง (ศจพ.อ.) ครั้งที่ 1/2565

 

วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดดอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอทุ่งสง(ศจพ.อ.) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งสง โดยที่ประชุมมีวาระการประชุม ดังนี้
– แนวทางการขับเคลื่อนและกลุ่มเป้าหมาย โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– ผลการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอทุ่งสง
– แผนปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– ขั้นตอนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลอำเภอทุ่งสง มีข้อมูลครัวเรือนตกเกณฑ์ทั้ง 5 มิติ จำนวน 224ครัวเรือน และทีมปฏิบัติการฯ ได้จำแนกและตรวจสอบข้อมูลแล้ว และมีครัวเรือนตกหล่น จำนวน 169 ครัวเรือน
– การแต่งตั้งทีมพี่เลี้ยงและการบูรณาการหน่วยงานในระดับพื้นที่ บูรณาการความรับผิดชอบในการดำเนินงานเพื่อให้การแก้ไขปัญหาของบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมาย ตรงต่อสภาพปัญหาในแต่ละมิติ เพื่อร่วมแก้ไขและพัฒนาเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน การมอบหมายคณะทำงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอทุ่งสง
การประชุมในครั้งนี้ เป็นการรับรองข้อมูล และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย ได้รับการช่วยเหลือ อยู่รอด พอเพียง อย่างอย่างยืน

 

(Visited 7 times, 1 visits today)