สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสงนายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง ดำเนินการประชุมครัวเรือนยากจนตำบลนาไม้ไผ่ เพื่อขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ พร้อมทั้งมอบวัสดุแก่ครัวเรือนยากจน ตามโครงการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ตำบลนาไม้ไผ่

และต่อมา เวลา 15.00 น. ได้ลงติดตามเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจครัวเรือนยากจน จำนวน 1 ครัวเรือน คือ ครัวเรือน นางพร้อม ธนาวุฒิ บ้านเลขที่ 173 หมู่ที่ 5 ตำบลนาไม้ไผ่ พร้อมทั้งได้พูดคุยและสอบถามถึงทุน ทักษะ ทัศนคติ และทางออก ของครัวเรือน

(Visited 1 times, 1 visits today)