โครงสร้างบุคคลากร

นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว

พัฒนาการอำเภอทุ่งเสลี่ยม

 

นางนงคราญ  โนจิตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

นางสาวอัญมณี  ศรีพนม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

นางสาวอนรรฆวี  บุญสนอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

(Visited 512 times, 1 visits today)