ประวัติความเป็นมา

อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

อำเภอทุ่งเสลี่ยมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดสุโขทัย ห่างจากตัวจังหวัด 68 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบ้านแก่งและตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลเมืองบางขลังและตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก
  • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง และตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

พระศิลามิ่งขวัญ แม่ถันเด่นสง่า สวยล้ำค่าหินอ่อน เอื้ออาทรน้ำใจ รักษาไว้วัฒนธรรม

      "ทุ่งเสลี่ยม" อำเภอเล็กๆ ของจังหวัดสุโขทัย เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของผู้คน ภาษาและวัฒนธรรม และเป็นที่กล่าวถึงในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากมีทรัพยกรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านส่วนใหญ่ดำรงชีวิตกลมกลืนกับธรรมชาติ มีชีวิตอยู่กับผืนนาและป่าเขา ค่อยเป็นค่อยไป และไม่เร่งรีบ

 

(Visited 1,105 times, 1 visits today)