ประชุมร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางกรัณฑรัตน์ โตงิ้ว พัฒนาการอำเภอบ้านด่านลานหอย รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอทุ่งเสลี่ยม พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม ประชุมร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม ให้การส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ฯ และกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ฯ ให้มีการดำเนินงานสนองตอบนโยบายของรัฐบาล และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความสามารถในด้านการบริหารจัดการ ด้านการวางแผน ตัดสินใจ ในการดำเนินงานประสานงานระหว่างกลุ่มออมทรัพย์ฯ เพื่อการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ณ กลุ่มออมทรัพย์ฯ บ้านนาแพะ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

(Visited 65 times, 1 visits today)