โครงสร้างบุคคลากร

นางสุภาวดี สมบูรณ์

พัฒนาการอำเภอทุ่งเขาหลวง

นายอาทิตย์ ทวดเสนา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกมลทรรศน์ นีระพันธ์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นางสาวจงกลรัตน์ มุสิกสูตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายกวินท์ กอรับเฮือง

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

(Visited 411 times, 1 visits today)