ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

อำเภอทุ่งเขาหลวงเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอธวัชบุรี ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน และต่อมาในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวงขึ้นเป็น อำเภอทุ่งเขาหลวง โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน 

อำเภอทุ่งเขาหลวงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 51 หมู่บ้าน ได้แก่

1.

ทุ่งเขาหลวง

  

(Thung Khao Luang)

  

7 หมู่บ้าน

2.

เทอดไทย

  

(Thoet Thai)

  

10 หมู่บ้าน

3.

บึงงาม

  

(Bueng Ngam)

  

13 หมู่บ้าน

4.

มะบ้า

  

(Maba)

  

10 หมู่บ้าน

5.

เหล่า

  

(Lao)

  

11 หมู่บ้าน

(Visited 1,383 times, 2 visits today)