พช.ทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

💠พช.ทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ
💠วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 8.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งเขาหลวงดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ โดยนางสุภาวดี สมบูรณ์พัฒนาการอำเภอทุ่งเขาหลวง กล่าววัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ตัวแทนนิติกรสตรีจังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งเขาหลวง ดำเนินการให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ หลักการเขียนโครงการ การวิเคราะห์และกลั่นกรองโครงการ การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ โดยทุกกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
💠 @สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
Change for Good: องค์กรคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี:
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership#UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll
#SDGforAll@Kmi

(Visited 1 times, 1 visits today)