พช.ทุ่งเขาหลวง ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอทุ่งเขาหลวง(ศจพ.อ.)

💠พช.ทุ่งเขาหลวง ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอทุ่งเขาหลวง(ศจพ.อ.)
💠วันพุธที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสุภาวดี สมบูรณ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งเขาหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอทุ่งเขาหลวง(ศจพ.อ.) โดยมี นายนพพร จันทรเสนา ปลัดอำเภอ รักษาการแทน นายอำเภอทุ่งเขาหลวง เป็นประธาน และคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่น ท้องที่ ผู้นำชุมชน ภาคีพัฒนาฯ โดย อำเภอทุ่งเขาหลวง มีจำนวนครัวเรือนเป้าหมาย ตาม ศจพ. จำนวน 44 ครัวเรือน
ประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
💠 @ พช.อำเภอทุ่งเขาหลวง Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
💠 ภาพ/ข่าว : สพอ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด รายงาน
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership
#UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl

(Visited 5 times, 1 visits today)