นางสุภาวดี สมบูรณ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอทุ่งเขาหลวง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย thungkhaoluang วันที่ 19 ม.ค. 2565

พช.ทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย thungkhaoluang วันที่ 10 ม.ค. 2565

พช.ทุ่งเขาหลวง ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอทุ่งเขาหลวง(ศจพ.อ.)

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย thungkhaoluang วันที่ 19 ม.ค. 2565

พช.ทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

💠พช.ทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการโครงการเพิ่มปร [...]