นางสุภาวดี สมบูรณ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอทุ่งเขาหลวง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย thungkhaoluang วันที่ 17 ก.ย. 2564

ทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบและเจ้าของแปลงลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักฤษฎีใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย thungkhaoluang วันที่ 17 ก.ย. 2564

พช.ทุ่งเขาหลวง ดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย thungkhaoluang วันที่ 19 ก.ย. 2564

พช.ทุ่งเขาหลวง ดำเนิน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

💠พช.ทุ่งเขาหลวง ดำเนิน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บ [...]