นางสุภาวดี สมบูรณ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอทุ่งเขาหลวง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย thungkhaoluang วันที่ 10 พ.ค. 2565

อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด: ร่วมถ่ายทำวิดีโอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ แปลงนางหนูจันทร์ สายเนตร บ้านโนนราศี ม.8 ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย thungkhaoluang วันที่ 22 เม.ย. 2565

พช.ทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอทุ่งเขาหลวง (ศจพ.อ)

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย thungkhaoluang วันที่ 10 พ.ค. 2565

อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด: ร่วมถ่ายทำวิดีโอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ แปลงนางหนูจันทร์ สายเนตร บ้านโนนราศี ม.8 ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

💠อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด: ร่วมถ่ายทำวิดีโอประช [...]