นางสุภาวดี สมบูรณ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอทุ่งเขาหลวงโทรศัพท์ 081 822 4639

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย thungkhaoluang วันที่ 31 ม.ค. 2566

พช.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด : ประชุมทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย thungkhaoluang วันที่ 25 ม.ค. 2566

พช.ทุ่งเขาหลวง ดำเนินโครงการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 การสร้างเครือข่ายนักขับเคลื่อนยุทธศาตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคมระดับตำบล

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย thungkhaoluang วันที่ 31 ม.ค. 2566

พช.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด : ร่วมกิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำสตรีในชุมชนตำบลทุ่งเขาหลวง

💠พช.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด : ร่วมกิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้ [...]