ข่าวประชาสัมพันธ์

นายธาดา ธีระวาทิน

นายธาดา ธีระวาทิน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอทุ่งหัวช้าง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน