ประวัติความเป็นมา

ทุ่งฝน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี

  • วันที่ 1 กรกฎาคม 2519 แยกเป็นกิ่งอำเภอทุ่งฝน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
  • วันที่ 22 พฤษภาคม 2533 ยกฐานะเป็นอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอทุ่งฝนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอทุ่งฝนแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 37 หมู่บ้าน

1. ทุ่งฝน (Thung Fon) 13 หมู่บ้าน
2. ทุ่งใหญ่ (Thung Yai) 10 หมู่บ้าน
3. นาชุมแสง (Na Chum Saeng) 8 หมู่บ้าน
4. นาทม (Na Thom) 6 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอทุ่งฝนประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลทุ่งฝน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลทุ่งฝน
  • เทศบาลตำบลทุ่งใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งฝน (นอกเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาชุมแสงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาทมทั้งตำบล
(Visited 315 times, 1 visits today)