รายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ดาวน์โหลด

ทะเบียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุม สพอ.ทุ่งช้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563

ดาวน์โหลด

แบบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด/ ระดับอำเภอ ปี 2563

ดาวน์โหลด

รายงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำเดือนสิงหาคม 2563

ดาวน์โหลด

รายงานโครงการปิดทองหลังพระ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

ดาวน์โหลด

รายงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

ดาวน์โหลด

รายงานการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

ดาวน์โหลด

รายงานผลความก้าวหน้าการโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอทุ่งช้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ดาวน์โหลด