โครงสร้างบุคลากร

นางดวงดาว มหานิล

พัฒนาการอำเภอทุ่งช้าง

นางสาวพศิกา กองผัด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสมคิด ใหม่ตา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนงคราญ เบ็ญจาธิกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 954 times, 1 visits today)