🏡 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งช้าง : ส่งมอบวัสดุสร้างห้องน้ำ และซ่อมแซมบ้านครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ มิติด้านความเป็นอยู่ ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ปี 2565 ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

🏡 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งช้าง : ส่งมอบวัสดุสร้างห้องน้ำ และซ่อมแซมบ้านครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ มิติด้านความเป็นอยู่ ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ปี 2565 ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

📍 วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 นางดวงดาว มหานิล พัฒนาการอำเภอทุ่งช้าง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งช้าง ส่งมอบวัสดุซ่อมแซมบ้านครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ TPMAP มิติด้านความเป็นอยู่ ให้แก่ครัวเรือน นางลี แซ่เฮ้อ บ้านเลขที่ 33 หมู่ที่ 8 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง ซึ่ง อาศัยอยู่คนเดียว และพิการ ทั้งนี้ ได้รับบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธา ภาคเอกชน ได้ให้การสนับสนุนวัสดุเพื่อสร้างห้องน้ำ & ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยได้มอบให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำไปสร้างห้องน้ำ และซ่อมแซมบ้านเรือนให้มีความมั่นคงแข็งแรงต่อไป
⛳️ ณ ครัวเรือน นางลี แซ่เฮ้อ บ้านเลขที่ 33 หมู่ที่ 8 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
#กรมการพัฒนาชุมชน
#TPMAP
#แก้จนทุกช่วงวัย
#ศจพ.อ
#CDDNAN
🎯CDD : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#Change For Good
@ สถานีข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งช้าง รายงาน

(Visited 6 times, 1 visits today)