ทีมงาน สพอ.ทุ่งช้าง ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางดวงดาว มหานิล พัฒนาการอำเภอทุ่งช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอทุ่งช้าง ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมเจ้าพรหม ที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง  เพื่อรับฟังผลการติดตามหนี้ ของกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประเภทงบเงินทุนหมุนเวียน โดยมีนายสุจิโรจน์ คงเมือง นายอำเภอทุ่งช้าง เป็นประธานฯ
@ทีมประชาสัมพันธ์ สพอ.ทุ่งช้าง รายงาน
#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#Khoknongna
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 2 times, 1 visits today)