ความเป็นมาของอําเภอทองผาภูมิ 

                 หากพิจารณาทางด้านประวัติศาสตร์อําเภอทองผาภูมินับว่าเป็นหัวเมืองเก่า ในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ทรงเล็งเห็นวามีชุมชนที่หนาแน่นบริเวณแม่นํ้าแควน้อย จึงได้ตั้งหัวเมืองขึ้น ได้แก่เมืองสังขละบุรี เมืองทองผาภูมิ เมืองไทรโยค เพื่อให้เกิดยุทธศาสตร์ด้านการข่าวให้แพร่ไปถึงเมืองพม่าว่าไทยมีกำลังเข็มแข็งพม่าจะได้ไม่กล้ารุกราน และยังเป็นเมืองกันชนคอยส่งข่าวข้าศึกให้เมืองหลวงทราบต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเสียใหม่ เมืองหน้าด่านอย่างเมืองทองผาภูมิ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “อําเภอสังขละบุรี” ่ เมื่อประมาณ ร.ศ. 120 (พ.ศ. 2444) ตั้งอยูทางฝั่งตะวันออกของแม่นํ้าแควน้อย ที่บ้านท่าขนุน มีเจ้าเมืองปกครองขึ้นตรงต่อกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาเมื่อปี 2482 ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อเมืองนี้ให้ถูกต้องตามประวัติศาสตร์ และ สอดคล้องกบทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญคือ “ทองคํา” ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่พบมากในอําเภอนี้โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “กิ่งอําเภอทองผาภูมิ” จนกระทั่งปี พ.ศ. 2484 จึงได้ยกฐานะเป็น อําเภอทองผาภูมิจนถึงปัจจุบัน

การแบ่งเขตการปกครอง


การปกครองส่วนภูมิภาค ♣

อำเภอทองผาภูมิแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 45 หมู่บ้าน ได้แก่

      1.   ท่าขนุน   (Tha Khanun)   5 หมู่บ้าน  
      2.   ปิล๊อก   (Pilok)   4 หมู่บ้าน  
      3.   หินดาด   (Hin Dat)   8 หมู่บ้าน  
      4.   ลิ่นถิ่น   (Linthin)   7 หมู่บ้าน  
      5.   ชะแล   (Chalae)   7 หมู่บ้าน  
      6.   ห้วยเขย่ง   (Huai Khayeng)   8 หมู่บ้าน  
      7.   สหกรณ์นิคม   (Sahakon Nikhom)   6 หมู่บ้าน  

การปกครองส่วนท้องถิ่น ♠

ท้องที่อำเภอทองผาภูมิประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลทองผาภูมิ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท่าขนุน
  • เทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสหกรณ์นิคมทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลท่าขนุน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าขนุน (นอกเขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิ)
  • เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลิ่นถิ่นทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลปิล๊อก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปิล๊อกทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหินดาดทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลชะแล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชะแลทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยเขย่งทั้งตำบล
(Visited 3,228 times, 2 visits today)