สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรม “CDD DAY 2021 รวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564

CDD @>>> อำเภอทองผาภูมิ
วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564
เวลา 08.00 น.
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรม “CDD DAY 2021 รวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564 โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติ ณ หอประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
นางสาวนฤมล พื้นแสน พัฒนาการอำเภอทองผาภูมิ พร้อมด้วย นางสาวสุธาทิพย์ หวานทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ และกลุ่ม/องค์กร ชุมชน/เครือข่าย ของอำเภอทองผาภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยอำเภอทองผาภูมิได้รับรางวัลประเภทรางวัลเชิดชูเกียรติกิจกรรมพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 ดังนี้
1) การเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฎิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 (ระดับจังหวัด)
– ประเภทผู้นำทางศาสนา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ พระครูวรกาญจนโชติ (ฉลอง โชติวโร) เจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ เจ้าอาวาสวัดปรังกาสี ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ
2) กิจกรรมพัฒนาชุมชน ดีเด่น ประจำปี 2564
– ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข ” ดีเด่น รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ บ้านปรังกาสี หมู่ที่ 3 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ
– ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) หญิง ดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางบุหงา ชัยรัตน์ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ
– องค์กรแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่น รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านปรังกาสี หมู่ที่ 3 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ
3) การประกวดนักพัฒนา 3 ประสาน สร้างวัฒนธรรมปลูกผักสวนครัวทั่วกาญจน์ ต้านโควิด (COVID – 19) ประจำตำบลที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564
– รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมนักพัฒนา 3 ประสาน
อำเภอทองผาภูมิ
ซึ่งพัฒนาชุมชนอำเภอทองผาภูมิร่วมกับบ้านทุ่งนางครวญ ได้จัดแสดงผลงานความสำเร็จของงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์จากสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลชะแล
และตำบลหินดาดผลิตภัณฑ์จากโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุคสู่โคก หนอง นา โมเดล ผลิตภัณฑ์โอท๊อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่
#ตู้ยาข้างบ้านตู้อาหารข้างครัว
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#กาญจนบุรี
#พัฒนาคือสร้างสรรค์
#ChangeForGood
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทองผาภูมิ

(Visited 25 times, 1 visits today)