“โครงการปลูกฟ้าทะลายโจรและพืชสมุนไพรต้านโควิด 2019” ณ เรือนจำชั่วคราวเขาเย็น สังกัดเรือนจำอำเภอทองผาภูมิ

CDD @>>> อำเภอทองผาภูมิ
วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564
เวลา 09.30 น.
นายนภเดช เกลียวศิริกุล นายอำเภอทองผาภูมิ
นางสาวนฤมล พื้นแสน พัฒนาการอำเภอทองผาภูมิ พร้อมด้วย นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการปลูกฟ้าทะลายโจรและพืชสมุนไพรต้านโควิด 2019” ณ เรือนจำชั่วคราวเขาเย็น สังกัดเรือนจำอำเภอทองผาภูมิ โดยได้ร่วมปลูกพืชสมุนไพร เช่น ฟ้าทะลายโจร เพื่อเป็นทางเลือกในการระงับ ยับยั้ง และป้องกันพร้อมสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19เพื่อให้สามารถดำรงชีวิต ได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
(Visited 93 times, 1 visits today)