ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน Way Of Life ครูฝึกระดับตำบล

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ท่านเกียรติศักดิ์ เรือนทองดี

พัฒนาการอำเภอและทีมครูฝึกระดับอำเภอ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Way Of Life) เพื่ออบรมครูฝึกระดับตำบลตามกรอบแนวทางการจัดเวทีปรับเปลี่ยนความคิด (Mindset) ในหมู่บ้าน ให้สามารถร่วมกันสร้างแผนการดำเนินงานด้วยความเข้าใจ

LINK !!!

วีดีทัศน์การศึกษา Way OF Life คุณบังอร ไชยเสนา

https://www.youtube.com/watch?v=u0MkVmsp7Ck&t=8s

หมายเหตุ : พิมพ์ ss หน้า youtube สำหรับคนที่จะโหลดเป็นไฟล์ MP4

(Visited 60 times, 1 visits today)