ประเมินผลการดำเนินงาน โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ อำเภอทองผาภูมิ

         วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ สพอ.ทองผาภูมิจัดประชุมชี้แจงการประเมินศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง   โดยมีเจ้าหน้าที่ กทบ. จังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับประธานคณะกรรมการเครือข่าย กทบ.ระดับอำเภอ ชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานการประเมินฯ ให้กับคณะ  กรรมการ กทบ.ระดับหมู่บ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินฯ ต่อไป…

  

(Visited 144 times, 1 visits today)