สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทองผาภูมิ

จังหวัดกาญจนบุรี

นางอรอุมา รุจาคม

พัฒนาการอำเภอทองผาภูมิสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทองผาภูมิ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน