สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทองผาภูมิ

จังหวัดกาญจนบุรี

นางสาวนฤมล พื้นแสน

พัฒนาการอำเภอทองผาภูมิ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน