ข่าวประชาสัมพันธ์

นายประทวน ศรีรัตนพันธ์

ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอเทิง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน