โครงสร้างบุคคลากร สพอ.เถิน

นายถาวร วังคำหมื่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเถิน

นางรติรัตน์ น้อยป้อง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ล้อมแรด, แม่ปะ)

นายถาวร วังคำหมื่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (แม่มอก, เวียงมอก)

นางกลิ่นสุคนธ์ บัญญัติศิลป์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (แม่วะ, แม่ถอด)

นางสาวอรวรรณ จำฟู

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (เถินบุรี, นาโป่ง)

ทำไม เพียรกิจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลแห่งหนึ่ง

(Visited 444 times, 1 visits today)