การประชุมโต๊ะข่าวอำเภอ (ครั้งที่ 10/2561) และการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ครั้งที่ 7/2561)

6 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายถาวร วังคำหมื่น นักวิชการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเถิน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอเถิน การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเถิน (ศป.ปส.อ.เถิน) การประชุมโต๊ะข่าวอำเภอ (ครั้งที่ 10/2561) และการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ครั้งที่ 7/2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมอำเภอเถิน ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเถิน โดยมี นายภูดิท ศรีสอาด นายอำเภอเถิน เป็นประธาน

 

(Visited 119 times, 1 visits today)