หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านไทรงาม ม.๗ ต.โป่งนก

เข้าชม 266 ครั้ง
  • การพัฒนาด้านการลดรายจ่าย

หมู่บ้านไทรงาม ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกในหมู่บ้านทุกครัวเรือนมีการปลูกพืชผักสวนครัว ไว้หลังบ้าน และปลูกในกระถางยางรถยนต์เพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน และเข้าร่วมโครงงานงานบุญ งานศพ ปลอดเหล้าและอบายมุข เพื่อลดรายจ่ายอีกทางหนึ่ง

๒.ด้านการพัฒนาด้านเพิ่มรายได้
หมู่บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๗ มีการรวมกลุ่มเพื่อเป็นอาชีพเสริมของคนในหมู่บ้าน ที่หลากหลายตามความถนัด เช่น กลุ่มทอเสื่อ กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ การทำดอกไม้จันทร์นอกจากการรวมกลุ่มแล้วยังมีการประกอบอาชีพที่ทำเงินให้กับประชาชนในหมู่บ้านคือ การปลูกแก้วมังกร การปลูกสะตอ   

๓.ด้านการประหยัด

หมู่บ้านไทรงาม มีการประหยัดในครัวเรือนโดยการปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง มีการออมเงินกับกองทุนในหมู่บ้าน เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนสัจจะวันละบาท กลุ่มสัจจะกองทุนหมู่บ้าน และการซื้อประกันชีวิต

 

  • ด้านการเรียนรู้

หมู่บ้านไทรงาม เปิดโอกาสให้ประชาชนหมู่บ้านอื่นได้เข้ามาเรียนรู้การดำเนินวิถีชีวิตตามปลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน โดยการเชิญวิทยากรในหมู่บ้านเข้าไปให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน

  • ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

หมู่บ้านไทรงาม มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เองในครัวเรือน และจำหน่ายให้กับหมู่บ้านอื่น นอกจากนี้ในแต่ละปีจะมีการปลูกป่าเพิ่มเติมเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ การเผาถ่านโดยใช้ภูมิปัญญาให้ได้น้ำส้มควันไม้

  • ด้านการเอื้ออารีต่อกัน

หมู่บ้านไทรงาม มีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดี มีการดำเนินกิจกรรมลงแขกของคนในหมู่บ้านเพื่อกำจัดวัชพืช จอกแหม ในสะน้ำ ตามโครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี

 

(Visited 266 times, 2 visits today)