ปลูกแก้วมังกร โดย สาคร รองศักดิ์

เข้าชม 237 ครั้ง

ชื่อองค์ความรู้  ปลูกแก้วมังกร

เจ้าขององค์ความรู้   นางสาคร รองศักดิ์

วัน/เดือน/ปี เกิด  ๔ / ๕ / ๒๕๐๔อายุ  ๕๖   ปี   เลขประจำตัวประชาชน ๓๓๑ๆ๕๐๐๔๖๗๐๕๘

การศึกษาสูงสุด  ป.๔ ที่อยู่  บ้านเลขที่ ๒๘  หมู่ ๗  ตำบลโป่งนก  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ

 • ความเป็นมา/ แรงบันดาลใจ/ เหตุผลที่ทำ สภาพพื้นที่บ้านไทรงาม หมู่ ๗ เป็นพื้นที่ที่มีปริมาณ น้ำไม่เพียงพอในการอุปโภคบริโภค และในภาคการเกษตรก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก จากที่เคย ปลูกมันสำปะหลังก็หันมาปรับเปลี่ยนปลูกพืชทนแล้งแทน และได้ทำการหาพืชมาปลูกหลายชนิด รวมทั้งแก้วมังกร ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มพืชไม้ผล ที่ให้ผลผลิตดี และปัจจุบันก็หันมาปลูกแก้วมังกร เป็นพืชหลัก ในการสร้างรายได้ เข้าสู่ครัวเรือน
 • วัตถุประสงค์
 • เพื่อเป็นอาชีพเสริม จากการปลูกพืชไร่
 • เพื่อบริโภคในครัวเรือน
 • เพื่อจำหน่าย สร้างรายได้ ในครัวเรือน
 • อุปกรณ์ที่ใช้
 • ท่อนพันแก้วมังกร
 • เสาปูน , เหล็กเส้น , จอบ
 • ยางรถจักรยานยนต์
 • ปุ๋ย

 

 • กระบวนการ/ขั้นตอน

การเตรียมดิน และการปลูก

 • ทำการไถพรวนแปลง พร้อมกำจัดวัชพืช และตากดินนาน 5-10 วัน
 • จัดทำแนวปลูก โดยมีระยะห่างระหว่างหลุม และแถวที่ 2×2 เมตร หรือ 2×3 เมตร หรือมากว่า
 • ขุดหลุมฝังเสาตรงกลางด้วยเสาปูนหรือเสาไม้ สูงประมาณ 2 เมตร แนะนำเป็นเสาปูนจะแข็งแรง และอยู่ได้นานกว่า แต่หากทุนไม่พออาจใช้ไม้ไผ่หรือเสาไม้อื่นๆ
 • ทำร้านด้านบนเสาในลักษณะวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 ซม. หรือลักษณะสี่เหลี่ยม ขนาด 50×50 ซม. ซึ่งอาจใช้ไม้ เหล็ก หรือยางรถจักยานยนต์ก็ได้
 • ขุดหลุมปลูกรอบเสาเป็น 4 มุม ห่างจากเสาประมาณ 10-20 ซม. ที่ความลึก 30 ซม. ความกว้างให้พอดีกับถุงเพาะชำ
 • หว่านโรยด้วยปุ๋ยคอก 2-3 กำมือ/หลุม ร่วมกับปุ๋ยสูตร 15-15-15 ประมาณ 1 กำมือ พร้อมคลุกกับดินให้เข้ากัน
 • นำกิ่งพันธุ์แก้วมังกรลงปลูก พร้อมกลบหน้าดินให้แน่นพอประมาณ และรดน้ำให้ชุ่ม

การดูแลรักษา

 • การให้น้ำ อาจให้ด้วยระบบน้ำหยดหรือระบบสปริงเกอร์ ซึ่งระยะแรกควรให้ทุกวัน วันละ 1 ครั้ง พอให้หน้าดินชุ่มชื้น และไม่ควรให้เปียกมาก เมื่อแก้วมังกรตั้งตัวได้แล้วอาจให้น้ำเพียง 3-5 วัน/ครั้ง แต่ทั้งนี้ การให้น้ำจะให้เพิ่มขึ้นในระยะออกดอก และติดผล
 • การใส่ปุ๋ย ควรใส่ปุ๋ยคอกรอบบริเวณโคนต้นร่วมกับปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอกอัตรา 3-5 กำมือ/ต้น ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 1 กำมือ/2 ต้น ควรให้ทุกๆ 3 เดือน ปุ๋ยเคมีในระยะก่อนออกดอกหรือในช่วงเดือนที่ 7-8 ควรเปลี่ยนเป็นสูตร 12-12-24
 • การยึดลำต้น เป็นวิธีการผูกยึดลำต้นแก้วมังกรให้ขนานกับต้นเสาเมื่อแก้วมังกรเติบโตจนมี ความสูงมาก ด้วยการใช้เชือกรัดหลวมๆยึดติดกับเสา ทั้งนี้ จะต้องผูกยึดเป็นช่วงตลอดจนแก้วมังกรสูงจนถึงระดับนั่งร้านด้านบน
 • การกำจัดวัชพืช สำหรับช่วงฤดูฝนจะมีความถี่มาก ควรกำจัดวัชพืชทุกๆ 1-2 เดือน ด้วยการไถกลบหรือใช้จอบถากรอบลำต้น และต้องคอยกำจัดวัชพืชอย่าสงสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในระยะแรกหลังการปลูกที่มีการแตกยอดอ่อนมักจะมีมดคันไฟมากัดกินยอด อ่อนเป็นประจำ หรือมักจะพบในระยะที่แก้วมังกรแทงดอก และดอกบาน เพราะมดจะชอบเข้าไปดูดกินน้ำหวานของดอกในระยะนี้

 

 • ข้อพึ่งระวัง
 • ก่อนไถพรวนดินครั้งสุดท้าย ให้หว่านด้วยปูนขาว อัตรา 4 ตัน/ไร่
 • ก่อนปลูกในขั้นขุดหลุมปลูกให้รองพื้นด้วยปุ๋ยคอกทุกครั้ง
 • ลดการใช้ปุ๋ยเคมีให้น้อยลง ให้ใช้เฉพาะในช่วงการติดดอก และผลเท่านั้น
 • หลังการปลูกให้หว่านปุ๋ยคอกเป็นระยะ และให้หาเศษใบไม้มาวางคลุมบริเวณรอบโคนต้น

 

 • ข้อเสนอแนะ

แก้วมังกร เป็นพืชที่เติบโตได้ทุกสภาพดิน แต่จะชอบดินร่วน ดินร่วนปนทราย และไม่ชอบดินชื้น และน้ำท่วมขัง พื้นที่มีการระบายน้ำดี

 

 

(Visited 237 times, 1 visits today)