ปลูกกล้วยหอม โดย ทองหล่อ อุทธิสินธ์

เข้าชม 18 ครั้ง

ชื่อองค์ความรู้   ปลูกกล้วยหอม

เจ้าขององค์ความรู้   นายทองหล่อ  อุทธิสินธ์

วัน/เดือน/ปี เกิด  ๒๔ / ๐๕ / ๒๕๐๓   อายุ  ๕๗   ปี  

การศึกษาสูงสุด  ป.๔ ที่อยู่  บ้านเลขที่ ๑๑๖ หมู่ ๘  ตำบลโป่งนก  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ

ประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้

                วิทยากรถ่ายทอดความรู้ ในเรื่องการปลูกพืช แบบผสมผสาน ให้กับหลายหน่วยงาน  อาธิ   คณะศึกษาดูงานจากจังหวัด สุพรรณบุรี  ,  หน่วยงานเกษตร,หน่วยงานปศุสัตว์  รวมทั้งยังเป็นวิทยากรศูนย์การเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำตำบลโป่งนก

 • ความเป็นมา/ แรงบันดาลใจ/ เหตุผลที่ทำ  เนื่องจากกล้วยหอมทอง เป็นพืชเศรษฐกิจที่กำลังเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากในกลุ่มผู้บริโภค  และมีการปลูกกันอย่างแพร่หลาย  และราคาค่อนข้างสูงจึงทำให้เริ่มปลูกกล้วยหอมเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริม ตั้งแต่นั้นมา  โดยเมื่อปี 2545  จนถึงปัจจุบัน ราคากล้วยหอมทอง อยู่ที่ 60-80 บาท/หวี

๒.วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นการจำหน่าย
 • เพื่อเป็นอาชีพเสริม

๓.อุปกรณ์ที่ใช้

 • หน่อกล้วยหอม
 • อุปกรณ์การให้น้ำ
 • จอบ (สำหรับขุดดิน)

 

๔.กระบวนการ/ขั้นตอน

 • ระยะปลูก : ใช้ระยะปลูก 3 x 3 เมตร ในพื้นที่ 1 ไร่ จะปลูกกล้วยได้ 177 ต้น
 • ฤดูการที่เหมาะสม :ปกติกล้วยหอมทองจะปลูกได้ตลอดปี ถ้ามีน้ำ แต่ส่วนใหญ่จะนิยมปลูกกันมากในช่วงต้นเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน
 • วิธีการปลูกกล้วยหอมทอง
 • หลังจากวัดระยะปลูกและปักหลักเรียบร้อยแล้ว
 • ขุดหลุมลึกประมาณ 50 x50 ซม
 • นำหน่อกล้วยที่ตัดรากออกลงหลุม แล้วกลบดินเหยัยบดินให้ แน่น เมื่อกลบดินได้ครึ่งหลุม เพื่อม่ให้ต้นกล้วยโยกคลอนหลังจากนั้นกลบดินให้เต็มหลุมแต่ไม่ต้องกลบดิน
 • นำเศษพืชมาคลุมโคนเพื่อรักษาความชื้น
 • ข้อพึ่งระวัง
 • การแต่งหน่อกล้วยหากปลูกกล้วยต้นเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน ประมาณเดือนมิถุนากล้วยจะแตกหน่อขึ้นมา ประมาณ 4-7 หน่อ ต่อกอ เมื่อหน่อตามมีใบคลี่แล้วควรทำการปาดยอดทิ้ง โดยปาดในแนวเฉียงขึ้นกะความยาวของหน่อที่จะเหลือไว้หลังจากปาดให้สูงจากพื้นดินขึ้นมาประมาณ 20 นิ้ว จากนั้นทำการปาดหน่อให้เฉียงกลับด้าน (ทิศตรงข้ามกับการปาดครั้งแรก) ทุกๆ 15 วัน จะทำให้โคนหน่อกล้วยขยายใหญ่ขึ้นเหมาะที่จะนำไปปลูก
 • ข้อเสนอแนะ
 • การตัดหน่อกล้วยสำหรับเลี้ยงไว้ในปีต่อไป ควรเป็นหน่อใต้ดิน ลำต้นอวบอยู่ห่างจากโคนต้นแม่ประมาณ 10 นิ้ว

 

(Visited 18 times, 1 visits today)