หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านซับมงคล ม.๘ ต.โป่งนก

เข้าชม 85 ครั้ง

บ้านซับมงคลหมู่ที่ 8 ตำบลโป่งนก ได้รับงบประมาณในการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ มาตั้งแต่ปี ๒๕53 เป็นต้น การดำเนินงานในปี ๒๕๕9 เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและรักษามาตรฐานของการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการกับหมู่บ้าน โดยมีการดำเนินการดังนี้

๑. การประเมินและจัดลำดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจัดระดับของหมู่บ้านว่าเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับใด

๒. จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านร่วมกับผู้นำชุมชน เพื่อประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน (GVH) ครั้งที่ ๑ และทบทวนผลการพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชน กำหนดแนวทางและการดำเนินกิจกรรมในการแก้ไขปัญหา

๓. สนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น ไม้ผล พืชผัก เพื่อใช้ในการจัดทำศูนย์เรียนรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน โดยรับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชน

  1. 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำหนดให้มีกิจกรรมการประชุมประชาคมทุกเดือนๆละ ๑ ครั้ง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพร้อมติดตามความก้าวหน้าผลการพัฒนาหมู่บ้าน

๖. จัดเวทีประชาคมประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้าน ๔ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัด และการประเมินความอยู่เย็น เป็นสุข หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน (GVH)ครั้งที่ ๒

๗. จัดเวทีสรุปบทเรียนการทำงานและจัดการความรู้ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตลอดจนแนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะในการทำงาน

(Visited 85 times, 1 visits today)