การสานตระกร้าจากเส้นพลาสติก

เข้าชม 18 ครั้ง

ชื่อองค์ความรู้    จักสาน

เจ้าขององค์ความรู้   นางคำผาย  ดอนสันเทียะ

วัน/เดือน/ปี เกิด …../…../ ๒๕๐๖    อายุ  ๕๔   ปี   

การศึกษาสูงสุด  ม.๓ ที่อยู่  บ้านเลขที่ ๒๖  หมู่ ๑๐  ตำบลโป่งนก  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ

 

 ความเป็นมา/ แรงบันดาลใจ/ เหตุผลที่ทำเริ่มจาก ความชอบด้านการจักสานมาตั้งแต่เด็ก และเห็นป้าทำเป็นประจำทุกวัน รวมทั้งมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าที่จัดทำด้วย จึงมีความสนใจในเรื่องของการจักสารตั้งแต่เด็กเป็นต้นมา งานฝีมือ ไม่ว่าจะเป็นการจักสาร หรืองานหัตถกรรมต่างๆล้วนแต่มีประโยชน์นอกจากจะทำเป็นอาชีพเสริมแล้วยังสามารถ ฝึกในด้านสมาธิอีกด้วย

 วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
 • เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

 • อุปกรณ์ที่ใช้

          ชื่อผลิตภัณฑ์  ตะกร้าจากเส้นพลาสติก

 • กรรไกร
 • เส้นพลาสติก
 • สายวัดความยาว
 • กระบวนการ/ขั้นตอน

เริ่มต้นจากการวัดเส้นพลาสติก ส่วนของกระเป๋า

 • เส้นตั้งยาว 85 cm. 15 เส้น
 • เส้นนอนยาว 90 cm. 9 เส้น
 • เส้นสานยาว 100 cm. 15 เส้น
 • เส้นเก็บขอบปากยาว 150 cm. 1 เส้น
 • หูกระเป๋า -เส้นกลางยาว 100 cm. 1 เส้น
 • เส้นไขว้ยาว 120 cm. 2 เส้น
 • ขั้นตอนการทำ วางเส้นตั้ง 15 เส้น ตามแนวตั้ง
 • แล้วนำเส้นนอน 9 เส้น มาสานขัดกับเส้นตั้ง โดยยกเส้นที่1 แล้วสานสับหว่างกันเน้นให้เส้นแนวนอนชิดกัน ตามรูป
 • จากนั้นนำเส้นสานทั้ง 15 เส้น มาสานขึ้นไปด้านบนให้ครบ โดยเราจะเว้นเส้นตั้งเอาไว้ไม่ต้องสานไปจนหมด ดังรูป
 • ถ้าเรากลัวเส้นที่สานไว้แล้วจะหลุด ให้พับเส้นที่อยู่ข้างล่างแล้วสอด จะช่วยล็อคเส้นไม่ให้หลุดได้
 • จากนั้นนับเส้นสานจากข้างบนลงข้างล่าง เส้นที่ 10 แล้วสานสลับกันเหมือนในรูป

สานเส้นให้ครบทุกเส้นด้านข้างของกระเป๋า พอถึงอีกมุม ก็นับเส้นสาน เส้นที่ 16 เหมือนเดิม  สานเส้นจนรอบทั้งใบ แล้วสอดเส้นตามลายแนวนอน ให้ครบทุกเส้นจากนั้นใช้เส้นเก็บขอบปาก มาทาบลงบนปากกระเป๋า แล้วพับเส้นด้านในลงมาทับเส้นเก็บปากอีกที พับเก็บให้รอบทั้งใบจากนั้นมาถึงขึ้นตอนการทำหู ใช้ทั้งหมด 3 เส้น โดยพับเส้นไขว้ด้านบนไปใต้เส้นหลักแล้วพับเส้นไขว้ด้านล่าง ประกบให้เท่ากัน พับไปเรื่อยๆความยาว 35 cm.

(Visited 18 times, 1 visits today)