การปลูกพริกไทย โดย เรือง มีเพชร

เข้าชม 19 ครั้ง

ชื่อองค์ความรู้   ปลูกพริกไทย

เจ้าขององค์ความรู้   นายเรือง  มีเพชร

วัน/เดือน/ปี เกิด …../…../ ๒๕๐๔    อายุ  ๕๕   ปี  

การศึกษาสูงสุด  ป.๔ ที่อยู่  บ้านเลขที่ ๗๖  หมู่ ๑๐  ตำบลโป่งนก  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ

 • ความเป็นมา/ แรงบันดาลใจ/ เหตุผลที่ทำ เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ลูกสาวซื้อพริกไทยมาให้ปลูก 2 ต้น  ก็นำมาปลูกที่สวนหลังบ้าน พอปลูกได้ ประมาณ 8 เดือน พริกไทยก็เริ่มมีดอก จากนั้นก็มีฝักอ่อน และ ดกมาก ได้นำไปขายที่ตลาดนัดชุมชน หมู่ 10  ซึ่งขายดีมาก จนได้มีความสนใจเริ่มขยายพันธุ์ ปลูกเพิ่มมากขึ้น  เริ่มแรกคิดว่าปลูกแค่บริโภคในครัวเรือน แต่ปัจจุบันพบว่า รายได้นั้น ดีกว่าการปลูกมันสำปะหลัง  จึงได้ปรับอาชีพมาปลูกพริกไทย จากที่ปลูกแค่เป็นรายได้เสริม แต่ปัจจุบันทำเป็นอาชีพรอง จากการปลูกพืชไร่

 

 • วัตถุประสงค์
 • เพื่อเป็นอาชีพเสริม นอกจากการปลูกพืชไร่
 • เพื่อนำไปทำยาสนุนไพรสรรพคุณ แก้ท้องอืด ขับลม
 • อุปกรณ์ที่ใช้
 • เสาไม้หรือเสาปูน
 • ต้นกล้าพริกไทย
 • จอบ (สำหรับขุดหลุม)
 • อุปกรณ์ให้น้ำ
 • ปุ๋ยเคมี และปุ๋ย อินทรีย์

 

 • กระบวนการ/ขั้นตอน
 • ตัดท่อนพันธุ์จากค้างที่สมบูรณ์ เหนือพื้นดิน 50 cm ตัดเป็นท่อนยาว 5-6 ข้อ  ตัดกิ่งแขนงข้อที่1-2 ดอก แล้วยนำไปปลูกหลุมละ 20 กิ่ง
 • นำกิ่งพันธุ์ที่ตัดเป็นท่อนแล้ว ปักชำถุงในถุงพลาสติก ขนาด 9×14 นิ้ว ประมาณ 2-3 เดือน พริกไทยจะงอกรากและแตกยิด จึงย้ายปลูกในแปลง
 • ระยะปลูก 2.25×25 หรือ 2.25×2.5 เมตร
 • ใช้ค้างไม้แก่น หรือค้างปูนซีเมนต์ ขนาด 4x4x4 ฝังลึก 50-60 เซนติเมตร กลบดินให้แน่น หลังจากนั้น ขุดหลุมขนาด 40×60 เซนติเมตร ลึก 40 เซนติเมตร ค้างละ 1 หลุม ห่างจากโดคนค้าง 15 เซนติเมตรผสมดินกับปุ๋ยอินทรีย์ อัตตรา 1:1 แล้วใส่ในหลุมประมาณครึ่งหลุม จากนั้นกลบดินให้แน่นรดน้ำให้ชุ่ม
 • ข้อพึ่งระวัง
 • ต้องปลูกในพื้นที่ ที่ระบายน้ำได้ดี ดินร่วน ดินร่วนปนทราย  ความเป็นกรดเป็นด่าง อยู่ระหว่าง  5-6.5
 • ข้อเสนอแนะ
 • พริกไทยจะมีศัตรูพืชที่สำคัญคือ แมลงจำพวกมวน จะทำให้ดอกแห้ง ช่อดอกเป็นสีน้ำตาล ไม่ติดเมล็ดข้อควรระวังเมื่อเจอแมลงชนิดนี้อยู่ในแปลง จำเป็นต้องใช้สารเคมีในการกำจัด

 

(Visited 19 times, 1 visits today)