การปลูกผักหวาน โดย สุพัฒนา โพธิ์อ่อน

เข้าชม 127 ครั้ง

ชื่อองค์ความรู้  ปลูกผักหวาน

เจ้าขององค์ความรู้   นางสุพัฒนา  โพธิ์อ่อน

วัน/เดือน/ปี เกิด ๑๙/๗/ ๒๕๑๕    อายุ๔๕   ปี  

การศึกษาสูงสุด  ป.๔

ที่อยู่  บ้านเลขที่ ๒๒๖  หมู่ ๘  ตำบลโป่งนก  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ

ประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้ –

  • ความเป็นมา/ แรงบันดาลใจ/ เหตุผลที่ทำ เริ่ม สนใจและปลูกผักหวานเมื่อ ปี 2534 หลังจากที่ไปเก็บผักหวานในป่า อากาศมาก จากวันนั้นเลยหันมาปลูกผักหวานป่า โดยเริ่มแรกนั้น ไปขุดต้นกล้าผักหวานป่ามาจากบนภูเขาหลังหมู่บ้าน  และหลังจากนั้นสองปี  ก็เริ่มเพาะเมล็ดและได้มีการขยายพันธุ์ปลูกรอบ รั้วบ้าน
  • วัตถุประสงค์
  • เพื่อจำหน่าย
  • กินในครัวเรือน
  • กระบวนการ/ขั้นตอน

การ ปลูกผักหวานจะรองก้นหลุมด้วยขี้วัว ผักหวานเป็นพืชที่รากไม่ลึก จึงไม่ต้องขุดหลุมปลูกให้ลึก ระยะปลูกที่แนะนำ 1.5 x 2 เมตร จะได้จำนวน 500 ต้นต่อไร่ และระยะ 2×2 เมตร จะได้ 400 ต้นต่อไร่ หลังปลูกต้องมีการให้น้ำเหมือนพืชทั่วไป เมื่อได้รับน้ำสม่ำเสมอผักหวานจะเจริญเติบโตเร็ว แตกยอดได้ดีในช่วงที่ต้องการให้ผักหวานออกยอด จ่าติ๊กจะให้ขี้วัวปีละ 2 ครั้ง และใส่ปุ๋ยเคมี 16-20-0 ปีละ 2 ครั้ง ที่ให้ปุ๋ยโปแตสเซียมน้อยก็เพราะจากการตรวจสภาพดินในพื้นที่พบว่าดินในเขต นี้มีโปแตสเซียมอยู่เยอะอยู่แล้ว

 

  • ข้อเสนอแนะ

ใน ช่วงฝนซึ่งผักหวานเป็นพืชที่แปลก ช่วงหน้าร้อน หน้าหนาวผักหวานจะแตกยอดดี โดยผักหวานจะแตกยอดเยอะในช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย. แต่พอได้รับน้ำมากๆในช่วงฝนผักหวานกลับไม่ค่อยแตกยอด ดังนั้นหากต้องการเก็บผักหวานขายช่วงแพงก็ต้องทำให้เก็บยอดได้ช่วงฝน ถ้าต้องการให้มียอดเก็บทั้งปีก็แบ่งเป็นแปลงย่อยๆก็ได้ โดยการหักกิ่งหรือตัดกิ่งลงมาจากยอดประมาณ 30-35 ซม. โดยหักกิ่งประมาณ 30-40 % ของต้น จากนั้นก็รูดใบออก รดน้ำใส่ปุ๋ยบำรุงต้นให้สมบูรณ์ ประมาณ 3 สัปดาห์หลังรูดใบ ผักหวานก็เก็บยอดได้ในช่วงฝนที่มีราคาแพง

 

(Visited 127 times, 1 visits today)