โครงสร้างบุคคลากร

พ.อ.อ. พีระพงษ์ ภักดีรักษา

พัฒนาการอำเภอเทพสถิต

นายกิตตินันท์ วานนท์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลนายางกลักและตำบลโป่งนก

รับผิดชอบ ๓๕ หมู่บ้าน

นางสาวดวงสมร แก้วกองมูล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลห้วยยายจิ๋วและตำบลบ้านไร่

รับผิดชอบ ๓๘ หมู่บ้าน

นางสาวนประภา สุขวิวัฒน์ศิริกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลวะตะแบก

รับผิดชอบ ๒๒ หมู่บ้าน

(Visited 497 times, 1 visits today)