ข่าวประชาสัมพันธ์

พ.อ.อ. พีระพงษ์ ภักดีรักษา

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเทพสถิต

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน