บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่ายาง

นายประไพ สุขอนันต์

พัฒนาการอำเภอท่ายาง

นางธันยชนม์ บุญยืด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายประสิทธิ์ มากเขียว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวชลาภรณ์ ผิวเผือก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวเพ็ญธัญพัฒน์ แสงทองมา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

นายสุเมธ วงสวัสดิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวสาริศา โพธิ์เจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

(Visited 539 times, 1 visits today)