ลงนามในสัญญาเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 2/2563

เข้าชม 24 ครั้ง

?สพอ.ท่ายาง ?
วันที่ 30 มกราคม 2563
เวลา 13.00 น.

นายประไพ สุขอนันต์
พัฒนาการอำเภอท่ายาง และ
นางธันยชนม์ บุญยืด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบุรี พร้อมสมาชิกผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน ร่วมลงนามในสัญญาเงินกู้ที่ผ่านการอนุมัติ เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 4 โครงการ ดังนี้
1. กลุ่มเลี้ยงโคขุน หมู่ที่3 ตำบลมาบปลาเค้า
2. กลุ่มเลี้ยงหมูขายลูกหมู หมู่ที่ 10 ตำบลมาบปลาเค้า
3. กลุ่มสับปะรด หมู่ที่ 13 ตำบลเขากระปุก และ
4. กลุ่มสมาชิกสตรีขายสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารตามสั่ง
หมู่ที่ 8 ตำบลมาบปลาเค้า

? ณ ห้องชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

? ทีมงานประชาสัมพันธ์ สพอ.ท่ายาง

(Visited 24 times, 1 visits today)