สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่ายาง

จังหวัดเพชรบุรี

นายประไพ สุขอนันต์

พัฒนาการอำเภอท่ายาง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน