ข่าวประชาสัมพันธ์

นายประไพ สุขอนันต์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่ายาง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน