โครงสร้างบุคคลากร

นางพิชญ์สินี จันทร์จวนสุก

พัฒนาการอำเภอท่าวุ้ง

ว่าที่ร้อยตรี บุญเพ็ชร เจียมอยู่

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบางคู้/ลาดสาลี่

นางสาวรุ่งนภา ศิวบวร

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน รับผิดชอบตำบลท่าวุ้ง/โพตลาดแก้ว

นางสาวถุงเงิน เรืองสมุทร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติงาน รับผิดชอบตำบลบางงา/โคกสลุด/มุจลินท์

นางสุธีย์ญา ขำวงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลบ้านเบิก/หัวสำโรง

นายพนมพร น้อยมา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รับผิดชอบตำบลบางลี่/เขาสมอคอน

(Visited 1,197 times, 1 visits today)