🌱🌿🍃โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา โมเดล” 🌱🌿🍃

เข้าชม 10 ครั้ง

🌱🌿🍃โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา โมเดล” 🌱🌿🍃
ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน โคก หนอง นา แปลงนายสงกรานต์ เม่นทอง เลขที่ 10 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

📝วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 – 15.00 น.

📣นางพิชญ์สินี จันทร์จวนสุก พัฒนาการอำเภอท่าวุ้ง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอท่าวุ้ง ลงพื้นที่สนับสนุนขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา อำเภอท่าวุ้ง โดยได้พบและพูดคุยกับเจ้าของแปลง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนการพัฒนาต่อยอดพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักชัยในการพัฒนา โดยมีการต่อยอดพัฒนาระบบน้ำ การกักเก็บน้ำ รวมถึงการต่อยอดผลผลิต การปลูกป่า 5 ระดับ สูง กลาง เตี้ย เรี่ยดิน ใต้ดิน ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และติดตามสภาพปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง หลังจากน้ำลดลงแล้ว

#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for good

(Visited 10 times, 1 visits today)