🌱🌿🍃โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา โมเดล” 🌱🌿🍃

เข้าชม 11 ครั้ง

🌱🌿🍃โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา โมเดล” 🌱🌿🍃
ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน โคก หนอง นา แปลงนางยุพา ศรีอำไพ หมู่ที่ 1 ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

📝วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.10 – 17.00 น.

📣นางพิชญ์สินี จันทร์จวนสุก พัฒนาการอำเภอท่าวุ้ง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอท่าวุ้ง ลงพื้นที่สนับสนุนขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา อำเภอท่าวุ้ง โดยได้พบและพูดคุยกับเจ้าของแปลง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนการพัฒนาต่อยอดพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักชัยในการพัฒนา โดยมีการต่อยอดพัฒนาระบบน้ำ การกักเก็บน้ำ รวมถึงการต่อยอดผลผลิต การปลูกป่า 5 ระดับ สูง กลาง เตี้ย เรี่ยดิน ใต้ดิน ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และติดตามสภาพปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง หลังจากน้ำลดลงแล้ว

#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for good

(Visited 11 times, 1 visits today)